Donderdag 28 mei

Beste ouder(s), verzorger(s),

Alle VSO-leerlingen van de basisgroep gaan elke dag (op reguliere tijden) gewoon naar school. Ouders zijn zelf op de hoogte wanneer hun zoon/dochter naar stage/dagbesteding gaat.

Lees hier de brief VSO met informatie over 2 juni en verder.
Brief vso ivm 2 juni

Lees hier het protocol voor het VSO.
Protocol Duisterhoutschool-specifiek-vso aangepast

Met hartelijke groet,

Map Schepers

Vrijdag 24 april

Beste ouder(s), verzorger(s),

Na de meivakantie beginnen we weer met het lesgeven aan de SO-leerlingen. Dat zijn de leerlingen op beide locaties die in het SO zitten, vooralsnog dus nog niet de VSO leerlingen. De regering bepaalt wanneer en hoe zij weer naar school mogen.

Natuurlijk willen we dat jullie kinderen veilig naar school kunnen, maar ook dat onze medewerkers op veilige manier hun werk kunnen doen. Vandaar dat we een protocol hebben opgesteld, welke we vanzelfsprekend niet alleen met het team, maar ook met jullie willen delen.

Via deze link kun je het opgestelde protocol voor onze school lezen.

Voor nu wensen we u een hele prettige meivakantie.

Met hartelijke groet,

Map Schepers

Woensdag 23 april

Drachten, 23 april 2020
Betreft: Volgende fase coronacrisis

Beste ouders/verzorgers, Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president eergisteravond 21 april willen we u informeren wat er gaat gebeuren op de scholen van SO Fryslân na de meivakantie, dat is vanaf maandag 11 mei a.s.

Wat gaat er gebeuren?

Leerlingen in het SO gaan weer naar school
Vanaf 11 mei a.s. gaan de scholen in het basisonderwijs weer open, ook zal er weer volledig (dus 5 dagen per week) lesgegeven worden aan leerlingen in het SO.
Leerlingen van het VSO gaan niet naar school.
Voor de leerlingen in het VSO blijft de huidige werkwijze nog van kracht tot 1 juni a.s. Van de VSO school of VSO afdelingen wordt gevraagd maatregelen te treffen zodat de school/afdeling per 2 juni a.s. open kan gaan, u krijgt hierover tegen die tijd bericht.

Gezondheid
De overheid gaat er vanuit dat SO leerlingen en de medewerkers die op school komen, gezond zijn en ook naar school kunnen gaan. De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers thuis blijven bij: verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, verhoging en/of koorts. Een leerling blijft ook thuis wanneer een gezinslid in huis verkouden is en/of koorts heeft.
Medewerkers en leerlingen met gezondheidsklachten, of die behoren tot de risicogroepen (1) volgens het RIVM, mogen niet naar school komen. Mocht dit bij uw kind aan de orde zijn dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

1,5 meter afstand?
Kinderen in de kinderopvang, het basis- en het speciaal onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Bij het besluit om de scholen te openen heeft het RIVM rekening gehouden met het feit dat het afstand houden voor deze leerlingen in de praktijk lastig is. Het RIVM geeft aan, dat uit onderzoek blijkt, dat de ziekte bij kinderen tot 12 jaar nauwelijks voorkomt en als dat wel zo is dat deze mild verloopt. Bovendien is de kans op het doorgeven aan een ander kind en/of aan een volwassene heel erg klein.

Vervoer
Het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs kan plaatsvinden op de reguliere manier voor SO leerlingen (2).

1 Personen boven de 70 jaar óf personen met onderliggende aandoeningen.
2 Op dit moment is hierover nog niets bekend. Voor 11 mei komt hierover nog nadere berichtgeving.

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden en het voorkomen van het contact met de chauffeur is niet direct noodzakelijk. Chauffeurs brengen de kinderen tot de voordeur en dragen de leerlingen daar over aan de medewerkers van de school. Dit om de risico’s voor de chauffeurs en voor onze medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Deze regel is ook van kracht voor ouders/verzorgers die hun kind naar school brengen. Het zelfde geldt voor het ophalen aan het einde van de schooldag.

Meivakantie
Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is er meivakantie, ook voor de medewerkers van SO Fryslân. Dat betekent dat er in die periode geen onderwijs op afstand zal plaatsvinden. Mocht u extra lesmateriaal of voorbeelden van activiteiten voor uw kind willen hebben voor in de meivakantie, dan kunt u dat deze week aan de leerkracht van uw kind vragen.

De noodopvang voor SO en VSO leerlingen
De huidige noodopvangregeling blijft. De scholen van SO Fryslân hebben de opvang voor leerlingen van ouders in vitale beroepen en van leerlingen in kwetsbare situaties goed geregeld, mede door de inzet van Wille speciale kinderopvang, gemeenten, samenwerkingsverbanden en Sociaal Domein Fryslân. De noodopvang die door Wille is geregeld, blijft ook in de meivakantie van kracht. Uitgezonderd zijn de zon- en feestdagen. De overige noodopvang in overleg met de directie van de school.

Een nieuwe fase
We zijn er ons bewust van dat deze nieuwe fase weer zaken met zich meebrengt die we nu nog niet kunnen overzien. Het vergt creativiteit en planningsvermogen van iedereen. Elke dag kan het wel weer anders zijn dan de dag ervoor. Zijn er vragen of onduidelijkheden, praat erover met elkaar, want alleen samen kunnen we voor passende antwoorden zorgen.

De afgelopen periode heeft veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd van u en onze medewerkers om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Vanuit de scholen hebben we begrepen dat het soms best ingewikkeld is en dat er veel inzet gevraagd wordt van ouders en medewerkers. Maar ook horen we prachtige verhalen van wat wel mogelijk blijkt. We zijn u dankbaar dat het, mede door uw inzet, allemaal lukt! Mocht u onverhoopt vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de school.

Succes en sterkte in deze volgende fase.

Met vriendelijke groet en fijne meivakantie gewenst,

namens het College van Bestuur, alle directeuren van SO-Fryslân-scholen en de GMR,

Geert Diever en Mirjam Pruiksma

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Woensdag 1 april

Heerenveen/Oosterwolde, 1 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van de Duisterhoutschool, Zoals u wellicht via de media al hebt vernomen is gisteren door het kabinet besloten tot het verlengen van de periode van sluiting van scholen en kinder- opvanginstellingen in heel Nederland. In navolging van dit besluit zal de Duisterhoutschool, zowel in Heerenveen als in Oosterwolde gesloten zijn tot en met de meivakantie. Dit betekent dat de school op z’n vroegst op 11 mei aanstaande weer toegankelijk zal zijn.

Daarbij blijft de uitzondering voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen van kracht. Kinderen van ouders in deze beroepen kunnen naar onze scholen komen, wanneer zij niet verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben. De ouders die gebruik moeten maken van deze uitzonderingsregeling hebben hierover contact met de leerkracht, bijvoorbeeld via Klasbord, telefoon of mail. Wij willen graag benadrukken dat onze ervaring inmiddels is dat ouders alleen van deze uitzonderingsregeling gebruikmaken als er echt geen andere mogelijkheden zijn in het eigen netwerk. Daar zijn we dankbaar voor, omdat dit voorkomt dat de kinderen alsnog in grotere groepen bij elkaar zijn, met alle risico’s die dit voor de gezondheid van de kinderen en onze collega’s met zich meebrengt.

Het bestuur van SO-Fryslân maakt graag van deze gelegenheid gebruik om grote waardering uit te spreken voor de voortvarendheid en zorgvuldigheid waarmee de schoolteams het thuisonderwijs en de opvang van de kinderen realiseren.

De Corona-uitbraak en de daarmee gepaard gaande maatregelen raken allemaal ons dagelijks leven. We zijn ons ervan bewust dat het thuisblijven van de kinderen en het helpen bij het thuisonderwijs ook van ouders een grote inspanning vraagt. Wij wensen u daarbij sterkte en wensen u allen een goede gezondheid!

Met vriendelijke groet, mede namens Map Schepers en het bestuur van SO-Fryslân, Wietse Blink, directeur.

Dinsdag 17 maart

Geachte ouders en medewerkers,

Op dit moment bereiken ons berichten van collega’s en ouders dat er mogelijk in de naaste omgeving Corana besmetting heeft plaatsgevonden gezien er ziekteverschijnselen zijn. De GGD test alleen de meest kwetsbare groep, dus weten we niet zeker of dat daadwerkelijk zo is. We vragen een ieder nadrukkelijk om alert te zijn op de symptomen van Corona en te handelen zoals aangegeven door de GGD/RIVM en zo nodig de huisarts te bellen. Vanuit school kunnen wij niet meer doen dan nogmaals iedereen te vragen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte middels de mail en/ of Klasbord. We hopen dat met deze aanwijzingen, net zoals iedereen in Nederland, het virus spoedig ingedamd kan worden en wensen een ieder die onverhoopt toch ziekteverschijnselen krijgt veel sterkte toe!

Namens bestuur en directie SO Fryslan, Map Schepers en Wietse Blink

Maandag 16 maart

Beste Ouders/verzorgers,

Vanuit SO Fryslân proberen we te voldoen aan de oproep van de minister om opvang te regelen voor ouders met vitale beroepen. Wilt u weten of uw beroep onder de vitale beroepen valt, klik dan op deze link. Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen.
Speciale Kinderopvang Wille is bereid om deze te verzorgen in samenwerking met SO Fryslân. Als u hiervan gebruik zou moeten maken omdat u beide werkt in een vitaal beroep, dan kunt u contact opnemen via het volgende email adres: info@specialekinderopvang.nl.
Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en directie,
Wietse Blink en Map Schepers

Zondag 15 maart

In navolging op de brief die u afgelopen vrijdag gekregen heeft en de persconferentie op zondagmiddag 17:30 uur het volgende;
De overheid heeft besloten scholen en kinderopvang te sluiten t/m 6 april as. Ook onze scholen blijven dus langer dicht. In plaats van 31 maart blijven we dicht tot en met 6 april.
Ouders die in vitale beroepen werken en echt geen opvang kunnen regelen voor hun kinderen kunnen zich melden bij de directie van school. Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen

Verder blijven de uitgangspunten in de brief van vrijdag 13 maart van kracht.

Vrijdag 13 maart

Op vrijdag 13 april hebben we als schoolbestuur een brief opgesteld met daarin belangrijke informatie aangaande het Coronavirus en het sluiten van onze scholen. Lees hier de brief vanuit ons bestuur: Brief ouders sluiting school